Głosowanie zakończone!

Wydzierżawienia terenów w okolicy LKJ pod Lubelską Akademię Futbolu

  • Utworzono: 9 Październik 2020

Projekt dot. wyrażenia zgody na dzierżawę miejskich gruntów na okres 30 lat dla Lubelskiej Akademii Futbolu (z pominięciem przetargu). LAF to spółka powołana przez Zbigniewa Jakubasa (przedsiębiorcę i inwestora), który postanowił wspierać lubelską piłkę, w szczególności Motor Lublin. Jak podkreśla inwestor Lubelska Akademia Futbolu to miejsce gdzie będą się szkolić przyszłe piłkarskie kadry Lublina, jednak będzie to inicjatywa niezależna od Motoru Lublin.

Jak miała by wyglądać Lubelska Akademia Futbolu? Poniżej materiał udostępniony przez inwestora.Uzasadnienie uchwały:

Gmina Lublin jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 11,582 ha, stanowiących działkę nr 3/2 (obr. 17, ark. 2, KW LU1I/------------/--) o powierzchni ewidencyjnej 9.4392 ha położoną w Lublinie przy ul. Przeskok oraz działkę nr 3/2 (obr. 17, ark. 1, KW LU1I/------------/--) o powierzchni 2.1428 ha położoną w Lublinie w pobl. ul. Krochmalnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ww. nieruchomości aktualnie określa Uchwała nr 1242/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego. Plan ustala na terenie ww. działek funkcję 11.1. ZP1 (US,U) „tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji oraz usług :a) w tym kategorie terenów zabudowy usługowej: gastronomii, kultury, oświaty i wychowania, hotelowo–turystycznej, ochrony zdrowia z wykluczeniem szpitali i sanatoriów” § 148 ust.1/ oraz w części nieruchomości funkcję 1.3 KDGP „tereny dróg publicznych – ulica główna ruchu przyspieszonego”. Plan w § 148 ust. 11 zawiera zapis dotyczący tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, który dopuszcza wyłącznie ogródki gastronomiczne i sezonowe aranżacje. Aktualnie trwają prace dotyczące wprowadzenia zmian do powyższego planu.

Dnia 30 września 2020 r. wpłynął wniosek Lubelskiej Akademii Futbolu Sp. z o. o. z prośbą o wydzierżawienie ww. nieruchomości na okres 30 lat na cele budowlane dotyczące realizacji inwestycji budowy nowoczesnego obiektu treningowo-szkoleniowego z zapleczem socjalnym oraz prowadzenie w okresie trwania umowy dzierżawy działalności sportowousługowej i szkolenia młodzieży w nowo powstałym obiekcie.

Wnioskująca o dzierżawę ww. nieruchomości Lubelska Akademia Futbolu Sp. z o.o. została zawiązana Aktem Notarialnym Repertorium A7345/2020 z dnia 29.09.2020 r. W przedmiocie swej działalności Spółka zapisała między innymi działalność w zakresie pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także takie działalności jak fizjoterapeutyczną, obiektów sportowych, sportową, rozrywkową rekreacyjną, związaną z kulturą i rozrywką oraz zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Przedstawiony przez Wnioskodawcę projekt Lubelskiej Akademii Futbolu zakłada realizację infrastruktury służącej szkoleniu dzieci i młodzieży tj. wybudowanie nowoczesnego obiektu treningowo - szkoleniowego z zapleczem socjalnym. W budynku Lubelskiej Akademii Futbolu przewidziane jest zlokalizowanie nowoczesnej siłowni, gabinetów fizykoterapii oraz odnowy biologicznej a także basenu, zaplecza gastronomicznego oraz sal konferencyjnych. Natomiast na kolejnych kondygnacjach usytuowane zostaną pokoje dla młodzieży trenującej w Akademii oraz gabinety trenerów. Docelowo planowane jest wybudowanie 7 pełnowymiarowych boisk piłkarskich w tym jednego zadaszonego. Projekt obejmuje realizację infrastruktury drogowej, przestrzeni rekreacyjnej przed budynkiem Lubelskiej Akademii Futbolu oraz parkingowej. Wnioskodawca poinformował również że, zrealizowane obiekty służyć będą przede wszystkim lubelskim dzieciom i młodzieży – celem rozwijania pasji i talentów nie tylko o charakterze piłkarskim. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie bowiem hala sportowa, która w okresie zimowym będzie mogła być miejscem treningów nie tylko dla piłkarzy, ale również przedstawicieli innych sportów – w tym również piłkarek ręcznych czy lekkoatletów.

Wnioskodawca poinformował, że inwestycję w całości zrealizuje własnym staraniem i kosztem bez angażowania środków Gminy Lublin co dotyczy również procesu uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych dla realizacji przedsięwzięcia. Po dopuszczeniu Projekt obiektu do użytkowania jako dzierżawca będzie również własnym staraniem i ze swoich środków utrzymywał obiekt przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, które to okoliczności uzasadniają odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy.

Szczegółowe prawa i obowiązki Stron w tym obowiązek dzierżawcy wykorzystania przedmiotu umowy z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie nowoczesnego obiektu szkoleniowego o nazwie „Lubelska Akademia Futbolu” określi stosowna umowa dzierżawy. Umowa ta określi również zasady udostępnienia i zwrotu nieruchomości. Celem zabezpieczenia interesów Gminy Lublin jako wydzierżawiającego w szczególności będzie ona zawierać rygory dotyczące obowiązku i terminu realizacji określonego umową przeznaczenia przedmiotu umowy, uzgodnionych zasad zwrotu przedmiotu umowy w przypadku jej rozwiązania bądź wygaśnięcia z upływu okresu na jaki została zawarta oraz inne służące ochronie interesów wydzierżawiającego przewidziane prawem postanowienia.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej”.

Z treści powołanego przepisu wynika, że w przypadku umów dzierżawy zawieranych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymagana jest zgoda Rady zarówno na zawarcie takiej umowy jak i na ewentualne odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284, 471 i 782), który stanowi, że „zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stan faktyczny i prawny nieruchomości, opisane w niniejszym uzasadnieniu okoliczności oraz możliwość wzbogacenia kierowanej do dzieci i młodzieży Lublina oferty spędzania wolnego czasu o zajęcia realizowane w nowych zmieniających oblicze tego rejonu miasta atrakcyjnych obiektach sportowych, celowym jest podjęcie niniejszej uchwały

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  884_1pdf.pdf